نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 71 روز گذشته از 1397/11/25 تا 1398/2/6تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  13,705 13,900 13,646 13,724
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  13,835 13,835 13,646 13,646
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/2]  13,505 13,845 13,353 13,731
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/1]  13,353 13,505 13,350 13,353
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/31]  13,338 13,367 13,338 13,353
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/30]  13,338 13,338 13,338 13,338
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/29]  13,283 13,354 13,283 13,338
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/28]  13,466 13,466 13,279 13,283
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/27]  13,850 13,850 13,455 13,466
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/26]  13,770 13,980 13,417 13,648
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/25]  13,820 13,820 13,414 13,417
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/24]  13,950 13,950 13,568 13,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/23]  13,895 13,950 13,715 13,715
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/22]  13,975 13,985 13,707 13,715
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/21]  14,370 14,370 13,712 13,712
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/20]  14,375 14,660 13,711 14,186
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/19]  13,800 14,375 13,391 13,711
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/18]  13,600 13,800 13,201 13,391
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/17]  13,500 13,650 13,193 13,201
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/16]  13,500 13,500 13,226 13,226
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/15]  13,665 13,665 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/14]  13,610 13,665 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/13]  13,640 13,640 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/12]  13,670 13,675 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/11]  13,520 13,670 13,253 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/10]  13,620 13,620 13,250 13,259
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/9]  13,595 13,620 13,268 13,268
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/8]  13,725 13,725 13,004 13,268
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/7]  13,475 13,745 13,004 13,004
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/6]  13,445 13,500 13,011 13,014
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/5]  13,600 13,600 12,906 13,052
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/4]  13,590 13,600 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  13,575 13,590 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  13,600 13,605 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  13,520 13,620 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  13,500 13,520 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  13,230 13,500 12,872 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  13,030 13,295 12,865 12,872
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  13,130 13,130 12,859 12,865
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  13,270 13,280 12,958 12,967
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  13,235 13,270 13,051 13,051
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  13,215 13,255 12,783 13,051
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  12,900 13,215 12,756 12,783
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  12,980 12,980 12,723 12,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  13,145 13,145 12,776 12,776
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  13,240 13,245 12,941 12,951
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  13,150 13,245 13,001 13,039
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  13,145 13,150 13,001 13,001
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  13,250 13,250 12,988 13,001
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  13,435 13,535 12,555 13,110
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  12,950 13,435 12,555 12,555
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  13,365 13,365 12,674 12,694
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  13,665 13,665 13,016 13,017
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  13,565 13,815 13,188 13,466
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  13,605 13,605 13,188 13,188
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  13,630 13,635 13,188 13,188
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  13,745 13,745 13,263 13,265
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  13,645 13,745 13,280 13,287
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  13,945 13,960 13,443 13,450
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  13,795 14,145 12,499 13,649
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/4]  13,540 13,795 12,499 12,499
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/3]  13,550 13,550 12,947 12,947
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/2]  13,795 13,880 12,947 12,947
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/1]  13,240 13,795 12,780 12,957
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/30]  13,065 13,345 12,716 12,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/29]  12,635 13,450 12,288 12,859
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/28]  12,335 12,635 12,040 12,288
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/27]  12,210 12,335 11,751 12,040
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/26]  12,230 12,300 11,751 11,751
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/25]  12,375 12,375 11,732 11,751
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.