نمودار تغییرات نرخ ارز فرانک سوئیس در بازار تهران در 153 روز گذشته از 1397/11/25 تا 1398/4/26تاریخچه نرخ فروش فرانک سوئیس (CHF)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/24]  12,750 12,750 12,276 12,302
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/23]  12,855 12,855 12,686 12,693
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/22]  13,145 13,161 12,809 12,850
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/21]  13,100 13,161 13,090 13,161
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/20]  13,125 13,185 13,100 13,161
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/19]  13,100 13,140 13,087 13,107
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/18]  13,030 13,030 12,982 13,003
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/17]  13,155 13,175 12,962 12,982
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/16]  13,410 13,410 13,155 13,175
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/15]  13,255 13,410 13,201 13,352
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/14]  13,340 13,350 13,255 13,284
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/13]  13,245 13,350 13,162 13,284
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/12]  13,155 13,250 13,072 13,185
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/11]  13,265 13,265 13,063 13,072
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/10]  13,260 13,285 13,076 13,225
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/9]  13,570 13,570 13,206 13,242
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/8]  13,575 13,575 13,529 13,529
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/7]  13,560 13,595 13,529 13,529
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/6]  13,550 13,565 13,465 13,529
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/5]  13,670 13,670 13,465 13,565
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/4]  13,735 13,815 13,528 13,584
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/3]  13,740 13,810 13,700 13,762
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/2]  13,535 13,744 13,505 13,719
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/4/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/4/1]  13,705 13,795 13,507 13,512
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/31]  13,680 13,710 13,659 13,659
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/30]  13,435 13,680 13,435 13,659
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/29]  13,290 13,465 13,188 13,449
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/28]  13,575 13,580 13,247 13,247
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/27]  13,765 13,799 13,556 13,561
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/26]  13,610 13,844 13,610 13,799
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/25]  13,695 13,695 13,275 13,671
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/24]  13,740 13,745 13,275 13,275
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/23]  13,225 13,795 13,202 13,275
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/22]  13,245 13,294 13,149 13,202
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/21]  13,335 13,430 13,115 13,149
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/20]  13,010 13,335 12,864 13,244
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/19]  13,315 13,378 12,864 12,864
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/18]  13,510 13,520 13,303 13,370
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/17]  13,470 13,530 13,303 13,303
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/16]  13,490 13,490 13,303 13,303
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/15]  13,430 13,535 13,303 13,303
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/14]  13,385 13,460 13,303 13,303
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/13]  13,455 13,476 13,288 13,303
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/12]  13,705 13,705 13,430 13,465
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/11]  13,750 13,905 13,607 13,693
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/10]  13,680 13,750 13,607 13,607
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/9]  13,600 13,690 13,492 13,607
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/8]  13,665 13,665 13,154 13,518
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/7]  14,180 14,180 13,649 13,649
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/6]  14,225 14,225 14,175 14,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/5]  14,175 14,225 14,030 14,180
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/4]  14,155 14,280 14,066 14,127
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/3]  14,085 14,175 14,075 14,075
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/2]  14,325 14,325 14,075 14,075
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/3/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/3/1]  14,145 14,345 14,097 14,248
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/31]  13,980 14,150 13,751 14,101
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/30]  14,295 14,295 13,714 13,927
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  14,490 14,540 14,192 14,195
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  14,590 14,640 14,451 14,451
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  14,605 14,620 14,517 14,517
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  14,775 14,775 14,517 14,517
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  15,065 15,065 14,717 14,734
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  15,010 15,090 14,969 15,019
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  14,725 15,010 14,620 14,969
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  15,025 15,025 14,581 14,620
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  15,475 15,475 14,878 14,927
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  15,450 15,475 15,312 15,312
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  15,220 15,450 15,107 15,312
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  15,025 15,230 14,961 15,122
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  14,765 15,090 14,721 15,006
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  14,555 14,780 14,506 14,721
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  14,700 14,850 14,504 14,506
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  14,430 14,700 14,324 14,612
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  14,420 14,430 14,324 14,324
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  14,395 14,430 14,229 14,324
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  14,075 14,395 13,982 14,291
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  14,105 14,125 13,971 13,982
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  14,120 14,135 13,965 14,073
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  14,070 14,120 13,839 14,031
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  13,885 14,070 13,738 13,839
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  13,870 13,885 13,738 13,738
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  13,900 13,900 13,724 13,738
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  13,705 13,900 13,646 13,724
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  13,835 13,835 13,646 13,646
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/2]  13,505 13,845 13,353 13,731
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/2/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/1]  13,353 13,505 13,350 13,353
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/31 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/31]  13,338 13,367 13,338 13,353
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/30 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/30]  13,338 13,338 13,338 13,338
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/29]  13,283 13,354 13,283 13,338
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/28]  13,466 13,466 13,279 13,283
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/27]  13,850 13,850 13,455 13,466
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/26]  13,770 13,980 13,417 13,648
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/25]  13,820 13,820 13,414 13,417
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/24]  13,950 13,950 13,568 13,570
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/23]  13,895 13,950 13,715 13,715
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/22]  13,975 13,985 13,707 13,715
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/21]  14,370 14,370 13,712 13,712
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/20]  14,375 14,660 13,711 14,186
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/19]  13,800 14,375 13,391 13,711
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/18]  13,600 13,800 13,201 13,391
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/17]  13,500 13,650 13,193 13,201
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/16]  13,500 13,500 13,226 13,226
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/15]  13,665 13,665 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/14]  13,610 13,665 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/13]  13,640 13,640 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/12]  13,670 13,675 13,257 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/11]  13,520 13,670 13,253 13,257
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/10]  13,620 13,620 13,250 13,259
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/9]  13,595 13,620 13,268 13,268
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/8]  13,725 13,725 13,004 13,268
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/7]  13,475 13,745 13,004 13,004
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/6]  13,445 13,500 13,011 13,014
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/5]  13,600 13,600 12,906 13,052
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/4]  13,590 13,600 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/3]  13,575 13,590 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/2 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/2]  13,600 13,605 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1398/1/1 [مشاهده همه نرخ های 1398/1/1]  13,520 13,620 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/29]  13,500 13,520 12,906 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/28]  13,230 13,500 12,872 12,906
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/27]  13,030 13,295 12,865 12,872
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/26]  13,130 13,130 12,859 12,865
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/25]  13,270 13,280 12,958 12,967
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/24 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/24]  13,235 13,270 13,051 13,051
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/23 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/23]  13,215 13,255 12,783 13,051
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/22 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/22]  12,900 13,215 12,756 12,783
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/21 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/21]  12,980 12,980 12,723 12,770
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/20 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/20]  13,145 13,145 12,776 12,776
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/19 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/19]  13,240 13,245 12,941 12,951
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/18 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/18]  13,150 13,245 13,001 13,039
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/17 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/17]  13,145 13,150 13,001 13,001
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/16 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/16]  13,250 13,250 12,988 13,001
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/15 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/15]  13,435 13,535 12,555 13,110
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/14 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/14]  12,950 13,435 12,555 12,555
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/13 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/13]  13,365 13,365 12,674 12,694
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/12 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/12]  13,665 13,665 13,016 13,017
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/11 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/11]  13,565 13,815 13,188 13,466
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/10 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/10]  13,605 13,605 13,188 13,188
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/9 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/9]  13,630 13,635 13,188 13,188
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/8 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/8]  13,745 13,745 13,263 13,265
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/7 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/7]  13,645 13,745 13,280 13,287
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/6 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/6]  13,945 13,960 13,443 13,450
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/5 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/5]  13,795 14,145 12,499 13,649
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/4 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/4]  13,540 13,795 12,499 12,499
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/3 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/3]  13,550 13,550 12,947 12,947
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/2 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/2]  13,795 13,880 12,947 12,947
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/12/1 [مشاهده همه نرخ های 1397/12/1]  13,240 13,795 12,780 12,957
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/30 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/30]  13,065 13,345 12,716 12,780
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/29 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/29]  12,635 13,450 12,288 12,859
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/28 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/28]  12,335 12,635 12,040 12,288
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/27 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/27]  12,210 12,335 11,751 12,040
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/26 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/26]  12,230 12,300 11,751 11,751
CHF نرخ فرانک سوئیس در 1397/11/25 [مشاهده همه نرخ های 1397/11/25]  12,375 12,375 11,732 11,751
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.