نمودار تغییرات نرخ ارز یورو در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش یورو (EUR)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
EUR نرخ یورو در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  16,360 16,600 16,080 16,439
EUR نرخ یورو در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  16,480 16,600 16,360 16,500
EUR نرخ یورو در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  16,500 16,600 16,470 16,600
EUR نرخ یورو در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  16,710 16,847 16,475 16,600
EUR نرخ یورو در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  17,035 17,035 16,610 16,847
EUR نرخ یورو در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  16,995 17,080 16,835 16,838
EUR نرخ یورو در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  16,740 17,005 16,735 16,850
EUR نرخ یورو در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  17,075 17,075 16,685 16,750
EUR نرخ یورو در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  17,595 17,595 16,935 16,950
EUR نرخ یورو در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  17,605 17,605 17,185 17,185
EUR نرخ یورو در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  17,360 17,605 16,876 17,185
EUR نرخ یورو در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  17,175 17,365 16,850 16,876
EUR نرخ یورو در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  16,840 17,230 16,695 16,850
EUR نرخ یورو در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  16,595 16,845 16,565 16,695
EUR نرخ یورو در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  16,760 16,930 16,348 16,650
EUR نرخ یورو در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  16,415 16,760 16,092 16,348
EUR نرخ یورو در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  16,440 16,440 16,092 16,092
EUR نرخ یورو در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  16,410 16,480 16,084 16,092
EUR نرخ یورو در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  16,100 16,410 15,905 16,109
EUR نرخ یورو در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  16,060 16,110 15,885 15,905
EUR نرخ یورو در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  16,075 16,075 15,935 15,938
EUR نرخ یورو در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  16,020 16,075 15,786 15,935
EUR نرخ یورو در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  15,785 16,020 15,756 15,786
EUR نرخ یورو در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  15,770 15,785 15,755 15,756
EUR نرخ یورو در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  15,835 15,835 15,690 15,756
EUR نرخ یورو در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  15,685 15,835 15,645 15,709
EUR نرخ یورو در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  15,810 15,810 15,685 15,703
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.