نمودار تغییرات نرخ ارز کرون سوئد در بازار تهران در 30 روز گذشته از 1398/2/2 تا 1398/3/1تاریخچه نرخ فروش کرون سوئد (SEK)

تاریخجه قیمت ارز در بازار تهران (تومان یا دلار)
تاریخ ابتدای روز بالاترین پایین ترین انتهای روز
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/29 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/29]  1,520 1,525 1,487 1,487
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/28 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/28]  1,530 1,535 1,514 1,514
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/27 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/27]  1,530 1,530 1,529 1,529
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/26 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/26]  1,555 1,555 1,529 1,529
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/25 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/25]  1,580 1,580 1,540 1,550
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/24 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/24]  1,570 1,585 1,565 1,579
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/23 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/23]  1,545 1,570 1,538 1,565
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/22 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/22]  1,580 1,580 1,534 1,538
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/21 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/21]  1,625 1,625 1,565 1,571
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/20 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/20]  1,625 1,630 1,616 1,616
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/19 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/19]  1,615 1,625 1,600 1,616
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/18 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/18]  1,600 1,615 1,593 1,606
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/17 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/17]  1,570 1,610 1,565 1,595
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/16 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/16]  1,550 1,570 1,540 1,565
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/15 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/15]  1,565 1,585 1,546 1,547
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/14 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/14]  1,535 1,565 1,531 1,558
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/13 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/13]  1,540 1,540 1,530 1,532
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/12 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/12]  1,535 1,545 1,517 1,532
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/11 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/11]  1,515 1,535 1,503 1,525
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/10 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/10]  1,510 1,515 1,498 1,503
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/9 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/9]  1,515 1,515 1,498 1,509
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/8 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/8]  1,510 1,515 1,483 1,503
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/7 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/7]  1,490 1,510 1,468 1,483
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/6 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/6]  1,485 1,490 1,468 1,468
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/5 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/5]  1,505 1,505 1,468 1,468
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/4 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/4]  1,490 1,505 1,483 1,487
SEK نرخ کرون سوئد در 1398/2/3 [مشاهده همه نرخ های 1398/2/3]  1,510 1,510 1,486 1,486
نرخ های فوق به صورت خودکار از منابع معتبر جمع آوری شده اند.پس زمینه سبز نشان دهنده افزایش قیمت و پس زمینه قرمز نشان دهنده کاهش قیمت نسبت به روز قبل می باشد.